kiel vastgoed random header fotocompilatie

Nieuwsberichten

 

Hier vind u onze laatste nieuwtjes.

nieuws

17-10-2017

Schade aan uw vereniging?

 

Het belang van een goede verzekering (oktober 2017)


Hebt u schade aan uw gebouw? Iedere vereniging van eigenaars is verplicht verzekerd voor opstal- en w.a. schade. Een juist advies over de hoogte van de dekkingen en het vaststellen van de juiste herbouwwaarde van het totale gebouw is hierin van essentieel belang. Kiel Vastgoed kan voor u bemiddelen in deze verzekeringen en is via een makelaar in assurantiën aangesloten bij de autoriteit financiële markten (AFM). Naast bemiddeling kan een advies voor u worden verzorgd. Dit advies is dan afkomstig van de makelaar in assurantiën waar wij een samenwerkingsverband mee hebben afgesloten.

 

Afgelopen week werd een vereniging geconfronteerd met een ramkraak. De pui is niet bestand tegen een VW busje en de eigenaar en vereniging worden naast materiële schade geconfronteerd met veel onrust. Voor het afhandelen van de financiële schade wordt samen met de tussenpersoon alles in het werk gesteld om dit traject zo soepel mogelijk te laten verlopen.

nieuws

28-08-2017

MJOP (meer jaren onderhouds plan)

 

Wettelijke wijzigingen vanaf 2018


Verplichte minimale reservering Vereniging van Eigenaars (VvE)

Ongeveer de helft van de VvE’s spaart te weinig. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud. De overheid wil daarom dat elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar doet voor het onderhoud van het gebouw. Dit gaat in per januari 2018.

VvE reservefonds onderhoud

Elke VvE moet een reservefonds (afzonderlijke VvE betaal- of spaarrekening) hebben voor groot onderhoud. Bijvoorbeeld voor onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. Duurzaamheidsmaatregelen, zoals vloer- of dakisolatie, valt ook onder beheer. De leden van de VvE moeten er samen voor zorgen dat zij in het reservefonds genoeg geld reserveren. Dit kan op 2 manieren:

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een MJOP. De VvE stelt dit plan vast. Hierin staat precies:

 • welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen plaats moeten vinden;
 • wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar;
 • wat de kosten van de werkzaamheden zijn.

De VvE weet dan hoeveel zij maandelijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen. Zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds.

Minimale reservering 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw

Is er geen MJOP opgesteld en vastgesteld? Dan moet een VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.
De verplichte minimale jaarlijkse  reservering in het reservefonds staat in  de Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars. De wet gaat op 1 januari 2018 in.

Onderhoud financieren zonder Reservefonds

De eigenaren kunnen besluiten om geen geld  in eens reservefonds te storten.  Dit kan alleen in 1 van deze situaties:

 • 80% van de eigenaren gaat met deze regeling akkoord.
  De individuele eigenaars moeten de kosten voor onderhoud dan direct beschikbaar hebben. Zij moeten onmiddellijk kunnen betalen wanneer onderhoud nodig is.
 • De bank heeft een bankgarantie afgegeven aan de VvE.
  Een bankgarantie is een overeenkomst met een bank. De bank belooft daarmee onderhoudskosten aan de VvE te betalen die de individuele eigenaar(s) op dat moment niet kan betalen. Deze kosten betaalt de individuele eigenaar(s) later terug aan de bank.

VvE kan geld lenen voor groot onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen

De Wet verbetering functioneren VvE’s maakt ook duidelijker dat de VvE’s  geld kunnen lenen. Daarbij is elke eigenaar alleen aansprakelijk voor zijn eigen deel van een lening. De individuele eigenaar die zijn appartement verkoopt moet zijn schulden en aansprakelijkheid bij de notaris opgeven. Zo gaan zijn schulden en de aansprakelijkheid voor zijn deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar.

VvE’s kunnen een lening aanvragen bij onder andere het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook zijn er banken die leningen aan VvE’s verstrekken. De rente op de lening is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Gemeente kan VvE verplichten tot onderhoud

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een machtiging vragen aan de kantonrechter om een VvE-vergadering bijeen te roepen. De gemeente kan in die vergadering voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan de gemeente een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Bron: www.rijksoverheid.nl

nieuws

29-11-2016

Technisch beheer van parkeergarages

 

Parkeer24, 11e jaargang, nummer 5, november 2016


 

Wij zijn actief met beheer van parkeergarages die een onderdeel zijn binnen een vereniging van eigenaars. Technisch beheer van een parkeergarage vereist een specifieke aanpak. Voor Parkeer24 zijn wij panellid geweest. Het volledige artikel kunnen wij u natuurlijk mailen.

nieuws

12-09-2016

Een andere kijk op onze woningen

 

Luchtfoto's


Wij hebben van de woningen in verhuur en/of verkoop lucht foto's laten maken.

Op deze manier krijgt u weer een andere kijk op de lokatie!

nieuws

24-06-2016

Wetswijziging appartementsrecht een stap dichterbij!

 

Copyright; Rijssenbeek Advocaten


Op 30 mei 2016 is door de Koning aan de voorzitter van de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek  inclusief Memorie van Toelichting aangeboden. De verwachting is dat de wetswijziging na de parlementaire behandeling op 1 januari 2017 in werking zal treden.

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek  met als doel het functioneren van  VvE’s te verbeteren en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE’s te stimuleren. Daartoe zal het gemakkelijker voor VvE’s worden om een geldlening aan te gaan om bijvoorbeeld tot het noodzakelijk onderhoud en/of tot verduurzaming over te gaan. Daarnaast zullen VvE’s verplicht worden een minimale jaarlijkse reservering voor onderhoud aan te houden.

Kort gezegd komt het wetsvoorstel op het volgende neer:

 • De jaarlijkse reservering bedraagt tenminste het bedrag dat door de vergadering is vastgesteld ter uitvoering van een door de vergadering vastgesteld MJOP van ten hoogste 5 jaar oud en dat betrekking heeft op een periode van tenminste 10 jaar.
 • Of  tenminste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw voor woongebouwen en voor gebouwen met gedeeltelijk wonen.
 • Voor VvE’s die op het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog niet jaarlijks t.b.v een reservefonds reserveren, geldt een overgangstermijn van 3 jaar.
 • Tenzij het reglement anders bepaalt, is de VvE bevoegd een overeenkomst van geldlening aan te gaan. Dat geldt ook voor niet woongebouwen. De geldlening kan alleen op de gemeenschappelijke delen en zaken betrekking hebben.
 • Bij overdracht van een appartementsrecht wordt de verkoper/vervreemder uit zijn verplichtingen m.b.t die geldlening ontslagen, mits hij de verkrijger daarvan opgave heeft gedaan.
 • Bij overdracht moet de notaris ook opgave doen van de geldlening.

contactgegevens kiel vastgoed beheer B.V.email naar kiel sturen
kiel vastgoed op linkedinVGME
kiel vastgoed beheer B.V. is trotse sponsor van save the chrildren
kiel, vaart de juiste koers